Exchange Server 2010 SP3 Rollup 8 KB2986475 – nowa wersja

Rollup 8 dla Exchange 2010 SP3 został ponownie udostępniony do pobrania. Jest to wersja numer 2.

Aktualizację pobrać możecie tutaj:

Update Rollup 8 For Exchange 2010 SP3 (KB2986475)

Plik posiada nazwe Exchange2010-KB2986475-v2-x64-en.msp

Listę zmian oraz poprawek jakie wprowadza nowa wersja znajdziecie tutaj  KB2986475

Po zainstalowaniu aktualizacji wasz system będzie miał numer 14.3.224.1

Exchange Server 2010 SP3 Rollup 8 KB2986475 – wycofany

Exchange Team udostępnił najnowszą poprawkę dla Microsoft Exchange Server 2010 SP3.

Aktualizację pobrać możecie tutaj:

Update Rollup 8 For Exchange 2010 SP3 (KB2986475)

Listę zmian oraz poprawek jakie wprowadza nowa wersja znajdziecie tutaj  KB2986475

Po zainstalowaniu aktualizacji wasz system będzie miał numer 14.3.224.1

Aktualizacja rozwiązuje poniższe problemy:

 • 3004235 Exchange Server meetings in Russian time zones as well as names of time zones are incorrect after October 26, 2014
 • 3009132 Hybrid mailbox moves to on-premises environment but finishes with CompletedWithWarnings status
 • 3008999 IRM restrictions are applied to incorrectly formatted .docx, .pptx, or .xlsx files in an Exchange Server 2010 environment
 • 3008370 Group members are not sorted by display name when HAB is used with OAB in Exchange Server 2010
 • 3008308 Public folder database migration issue in a mixed Exchange Server environment
 • 3007794 Hub Transport server cannot deliver messages when a database fails over to a cross-site DAG in Exchange Server 2010
 • 3004521 An Exchange server loses its connection to domain controllers if a public folder server is down in Exchange Server 2010
 • 2999016 Unreadable characters when you import ANSI .pst files of Russian language by using the New-MailboxImportRequest cmdlet
 • 2995148 Changing distribution group takes a long time in an Exchange Server 2010 environment
 • 2992692 Retention policy is not applied to Information Rights Management protected voice mail messages in Exchange Server 2010
 • 2987982 Issues caused by ANSI mode in Exchange Server 2010
 • 2987104 Email message is sent by using the „Send As” instead of „Send on Behalf” permission in Exchange Server 2010
 • 2982017 Incorrect voice mail message duration in Exchange Server 2013 and Exchange Server 2010
 • 2977279 You cannot disable journaling for protected voice mail in Exchange Server 2013 and Exchange Server 2010

Exchange 2010 puste grupy dystrybucyjne

Często tworzymy grupy dystrybucyjne do jakiś calów, a później o nich zapominamy.
Zdarza się również, że grupy te nie są już używane i już nikt do nich nie należy.
Dlatego od czasu do czasu warto sprawdzić czy posisiadamy puste grupy dystrybucyjne i je usunać.

Grupy takie możemy wyszukać na dwa sposoby.

Pierwszy, za pomocą konsoli EMS wpisująć poniższe polecenia:

$DGs = Get-DistributionGroup -resultsize unlimited
$DGs | where-object {!(Get-DistributionGroupMember $_)}

Wówczas otrzymamy listę pustych grup dystrybucyjnych.

Drugi sposób to skorzystanie ze zwykłej konsoli PowerShell z wykorzystaniem Quest ActiveDirectory:

Get-QADGroup -SizeLimit 0 -Empty $true -GroupType Distribution

Dzięki powyższemu poleceniu możemy również znaleźć puste grupy Security.

 

 

Exchange 2010 ilosc urzadzen mobilnych uzytkownikow

W systemach Exchange Server każdy z użytkowników może podłaczyć się do swojej skrzynki za  pomocą urządzeń mobilnych.

Problem w tym, że czasami nie może zwłaszcza jeżeli często zmienia urządzenia mobilne.

Przyczyną tego jest przekroczenie maksymalnej ilości dozwolonych urządzeń które mogły być podłączone do określonej skrzynki.
Wartość ta ustawiana jest za pomocą ThrottlingPolicy w parametrze EASMaxDevices

Aby sprawdzić bieżące ustawienia w waszym środowisku wystarczy w Exchange Management Shell wpisać:

Get-ThrottlingPolicy | select name, EASMaxDevices, EASMaxConcurrency

 

W wyniku tego zapytania otryzmamy liste wszystkich dostępnych ThrottlingPolicy które są skonfigurowane z informacją o maksymalnej ilości urzadzeń mobilnych które mogą być przypisane dla skrzynki korzystającej z określonej ThrottlingPolicy, dodatkowo wyświetliliśmy też informacje na temat maksymalnej ilości urządzeń (połączeń), które mogą być wykonane jednocześnie do skrzynki.

easmaxdevices

  Continue reading

Exchange 2010 SP2 Rollup 8 KB2903903

Microsoft udostępnił nowy Rollup Update dla Exchange Server 2010 SP2.

Update Rollup 8 dla Exchange Server 2010 SP2 możecie pobrac tutaj

Exchange2010SP2RU8

 

Po instalacji najnowszej wersji Rollup, wasz system bedzie identyfikował się numerem wersji 14.2.390.3

Informacje na temat zmian wnoszonych przez RU8 dla Exchange 2010 SP2 możecie znaleźć w artykule: KB2903903

 

Exchange 2010 kolejka do folderów publicznych

W środowisku Microsoft Exchange 201o z serwerami na których znajdują się bazy folderówstosmaili publicznych, czyli posiadacie przynajmniej dwa serwery z bazami folderów publicznych replikowanych między sobą, z pewnością spotkacie się z takim problemem, że po wyłączeniu jednego z tych serwerów na dłuższy czas, wiadomości które mają zostać dostrczone do folderów publicznych utykaja w kolejkach.

Dzieje się tak zazwyczaj kiedy wyłączamy serwer który jest domyślną bazą folderów publicznych dla baz ze skrzynkami.

Wówczas nie pomaga ustawienie na bazach ze skrzynkami domyślnej innej bazy folderów publicznych, wiadomości które mają dotrzeć do folderów publicznych cały czas znajduja się w kolejkach na serwerach HT i próbują dostać się do bazy folderów publicznych wyłączonego serwera.

Continue reading

Exchange 2010 SP3 Rollup 3

W dniu wczorajszym 25.11.2013 udostepniony został Rollup 3 dla środowiska Microsoft Exchange Server 2010 z zainstalowanym Service Pack 3.

Plik możecie pobrać tutaj:

Update Rollup 3 For Exchange 2010 SP3 (KB2891587)

Exchange2010Sp3RU3

 

Po zainstalowaniu RU3 wersja systemy Exchange będzie miała numer 14.3.169.1.

Informacje na temat zmian wprowadzanych poprzez zainstalowanie RU3 dla Exchange 2010 SP3 możecie znaleźć tutaj:

KB2891587

Exchange 2010 Grupy dystrybucyjne usunięcie wylaczonych kont AD

Kiedyś pisaliśmy na temat usunięcia wyłączonych skrzynek z grup dystrybucyjnych. Problem w tym, że czasami potrzebujemy usunąć z grup dystrybucyjnych konta użytkowników którzy mają zablokowane konto w Active Directory.

Możemy to zrobić w prosty sposób używając Exchange Management Shell oraz poniższego zapytania:

$groups = Get-DistributionGroup -ResultSize Unlimited
$report = foreach($group in $groups){
 Get-DistributionGroupMember $group |
 ?{$_.RecipientType -like '*User*' -and $_.ResourceType -eq $null} |
 Get-User | ?{$_.UserAccountControl -match 'AccountDisabled'} |
 Select-Object Name,RecipientType,@{n='Group';e={$group}}
}
$report | Export-CSV d:\scripts\disabled_group_members.csv -NoType

Continue reading

Grupy dystrybucyjne – raport

Aby wiedzieć co się dzieje w grupach dystrybucyjnych na przestrzeni czasu, możemy utworzyć skrypt, który będzie sprawdzał członkowstwo w grupach i zapisywał wynik do pliku.

Na początku określamy czy chcemy sprawdzić wszystkie dostępne grupy czy może chcemy jest wskazać np.: podając je w pliku.

aby pobrać grupy z pliku użyjemy:

$DLs = get-content d:\scripts\DLgroups.txt

natomiast jeżeli chcemy mieć wszystkie dostępne grupy:

$DLs = get-distributiongroup -resultsize unlimited | select name
foreach ($dl in $DLs){
 if (!(get-distributiongroup $dl)){
 Write-Host "$dl is not valid"
 } else {
 $dl_tmp = get-distributiongroup $dl
 $outfile = "d:\scripts\DL_$($dl_tmp.name)_.txt"
 Add-Content $outfile get-Date
 Add-Content $outfile "$($dl_tmp.name) $($dl_tmp.SMTPAddress)" 
 Add-Content $outfile "Members"
 Add-Content $outfile "Alias;Displayname;Company;Title;emailaddress"
 $members = get-distributiongroupmember $($dl_tmp.alias)

 foreach ($member in $members){
 $user = $member.alias + ";" + $member.DisplayName + ";" + $member.Company + ";" + $member.Title + ";" + $member.primarysmtpaddress.local + "@" + $member.Primarysmtpaddress.domain 
 Add-Content $outfile $user
 }
 } 
}

Dzięki temu otrzymamy osobny plik dla każdej z grup wraz z listą jej członków.