Analyzing Exchange Transaction Log Generation Statistics skrypt

Exchange Team Blog udostępnił bardzo przydatne narzędzie/skrypt.

Dzięki niemu czyli Exchange Transaction Log Generation Statistics dowiemy się jak dużo logów tranzakcyjnych jest generowanych w ciągu godziny.

Informacja ta pomoże nam skuteczniej zaplanować wdrożenie serwera Exchange,

Udostęniony skrypt ma nazwę GetTransactionLogStats.ps1 i może działąć w dwóch trybach:

 • zbierania informacji o generowaniu logów – uruchamiany co godzinę, zbiera informacje o wszystkich logach utworzonych w ciągu ostatniej godziny. Informacje te są następnie zapisywane w pliku LogStats.csv
 • analizowania zebranych informacji – uruchamiany jest ręcznie po dłuższym czasie zbierania informacji na temat generowania logów. Zalecane jest uruchomienie po 2 tygodniach.

Skrypt wywołujemy podając jako parametr plik TargetServers.txt, gdzie linia po linii wpisujemy nazwy sererów i baz które mają zostać przetworzone.

Jeżeli w linii pliku wpiszemy tylko nazwę serwera wówczas pobrane zostaną wszystkie bazy obsługiwane przez ten serwer. Aby wyszczególnić określone bazy musimy wpisać nazwę serwera oraz nazwę bazy w jednej linii.

Continue reading

Exchange Server Deployment Assistant dwa w jednym

Exchange Team Blog w dniu 02.10.2013 udostępnił nową wersję narzędzia Exchange Server Deployment Assistant.

Niby nic niezwykłego bo co jakiś czas to narzędzie jest aktualizowane w celu poprawy błedów oraz wprowadzenia nowych scenariuszy.

Tym razem jednak jest też znacząca zmiana.

W nowej wersji Exchange Server Deployment Assistant najważniejszą zmianą jest obsługiwanie planowania wdrożenia Microsoft Exchange on-premises oraz rozwiązania hybrydowego dla Microsoft Exchange 2013 jak również dla Microsoft Exchange 2010 w jednym narzędziu.

Dzięki temu nie musimy już więcej korzystać z różnej wersji tego narzędzia w zależności od wersji Exchange.

Dodatkowo została wyeliminowana konieczność instalacji Silverlight.
Jest też standardowo lista pytań pomagających w opracowaniu planu wdrożenia Exchange na które należy odpowiedzieć.

 

ExchangeDeploymentAssistant

Continue reading

Exchange 2010 grupy dystrybucyjne ukrywanie czlonkow

W Microsoft Exchange 2003 ukrycie osób znajdujących się w grupie dystrybucyjnej było bardzo proste Exchange Tasks>Hide Membership.

Niestety w Microsoft Exchange 2010 nie jest to już takie łatwe ani intuicyjne.

Oczywiście aby ukryć członków grupy dystrybucyjnej i zabezpieczyć się przed możliwością jej „rozwinięcia” w Outlooku możemy utworzyć dynamiczną grupę dystrybucyjną.

Dzięki temu możemy określić na jakiej podstawie członkowie grupy mają być dodani dynamicznie do grupy podczas wysyłania wiadomości na grupę.
Może to być np.: na podstawie wpisu w polu Company, Citi itp.

Problem pojawia się kiedy osoby znajdujące się w grupie nie mają wspólnych wartości atrybutów, wówczas musimy użyć innego sposobu.

W Exchange 2010 możemy ukryć grupę dystrybucyjną modyfikując jej właściwości.

Continue reading

Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe duże użycie CPU

W środowiskach Exchange 2010 SP2 w których używacie folderów publicznych, możecie

spotkać się z problemem braku możliwości nawiązywania połączeń za pomocą Outlooka do serwera.

 

CPU_usage

 

 

 

Dzieje się tak w przypadku zainstalowanego Rollup 5v2 lub późniejszej wersji w poniższych środowiskach:

 • posiadających wiele sitów AD
 • zainstalowana baza folderów publicznych na serwerze Exchange 2010 SP2 z Rollup 5v2 lub późniejsza wersja
 • domyślny serwer z bazą folderów publicznych przestał być dostępny i serwis Microsoft Exchange RPC Client Access próbuje połączyć się z innym serwerem

 

 

W takich przypadkach serwis Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe powoduje zwiększone użycie procesora na serwerze Client Access Server.

Również klienci Outlook nie mogą połączyć się z serwerem.

Rozwiązaniem tego problemu jest instalacja Rollup 2 dla Exchange 2010 SP3

Więcej informacji możecie znaleźć tutaj…

 

Exchange 2010 lista skrzynek z włączoną opcją Archive

Jeżeli używacie w Exchange 2010 opcji Archive Online dla skrzynek i nie macie utworzonych baz przeznaczonych tylko i wyłącznie do przechowywania elementów archiwalnych skrzynek, to czasami potrzebujecie uzyskać informacje ile skrzynek ma włączoną opcję archiwizacji oraz w jakich bazach znajdują się archiwa skrzynek.

Aby taką listę otrzymać najłatwiej posłużyć się Powershellem w konsoli EMS.

Jeżeli chcemy otrzymać listę wszystkich skrzynek z włączoną opcja Archive Online wystarczy użyć polecenia:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | where {$_.ArchiveDatabase -ne $Null}

 

W ten sposób wygenerowana zostanie lista skrzynek z włączoną opcją Archive Online.

Niestety nie znajdziemy tutaj informacji gdzie znajduje się skrzynka archiwalna.

Continue reading

Exchange 2010 SP3 RU2 oraz Exchange 2010 SP2 RU7 wydane

8 sierpnia 2013 Microsoft udostępnił dwa Rollupy przeznaczone dla systemów Microsoft Exchange 2010 SP2 oraz SP3.

 

Dla Exchange 2010 SP3 udostępniony został RU2 który możecie pobrać tutaj:

Update Rollup 2 For Exchange 2010 SP3 (KB2866475)

Opis zmian wprowadzanych przez tą aktualizację możecie znaleźć tutaj:

KB2866475

Po zainstalowaniu tej aktualizacji wersja systemu Exchange będzie miała numer: 14.03.158.1

Natomiast dla systemu Exchange 2010 SP2 udostępniony został RU7 który możecie pobrać tutaj:

Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 Service Pack 2 (KB2874216)

Listę zmian wprowadzanych przez tą aktualizację możecie znaleźć tutaj:

KB2874216

Po zainstalowaniu tej aktualizacji wersja Exchange będzie miała numer 14.02.375.0

Exchange 2010 ilość połączeń RPC i OWA na serwerze CAS

Często chcielibyśmy wiedzieć ile w danym momencie mamy aktywnych połączeń na poszczególnych serwerach Exchange 2010 z rolami Client Access Server.

Informacje taką możemy uzyskać z Counter-ów dostępnych na każdym z serwerów. W prosty sposób wykorzystując Powershell możemy wyświetlić tabele z informacją o ilości aktywnych połączeń na każdym z serwerów CAS.

 

Wystarczy uruchomić Exchange Management Shell i skopiować poniższy kod:

 

$CASServers = Get-ClientAccessServer | select name

Foreach ($srv in $CASServers){
 $RPC = Get-Counter "\MSExchange RpcClientAccess\User Count" -ComputerName $srv.name
 $OWA = Get-Counter "\MSExchange OWA\Current Unique Users" -ComputerName $srv.name
 New-Object PSObject -Property @{
 Server = $srv.name
 "RPC Client Access" = $RPC.CounterSamples[0].CookedValue
 "Outlook Web App" = $OWA.CounterSamples[0].CookedValue
 }
}

 

Jeżeli tylko posiadamy uprawnienia do danych serwerów CAS to wówczas otrzymamy tabelę jak poniżej:

 

CAS_statistics

 

 

Exchange 2010 Administrator Audit Log – skrypt

Do tej pory opisaliśmy jak włączyć audyt operacji administratorów na Exchange 2010 oraz jak można w łatwy sposób przeszukiwać logi wykonanych operacji.

Jak włączyć Administrator Audit Log opisywaliśmy tutaj:

Exchange 2010 Administrator Audit Log – konfiguracja

Natomiast jak przeszukiwać logi opisaliśmy tutaj:

Exchange 2010 Administrator Audit Log – przeszukiwanie logów

 

Teraz skupimy się na zautomatyzowaniu zbierania logów z operacjami wykonywanymi przez administratorów Exchange.

Podczas konfiguracji Administrator Audit Log określaliśmy przez jaki czas będą przechowywane logi w ukrytej skrzynce arbitration mailbox.

Polecenie którym konfigurujemy jak długo logi mają być przetrzymywane przedstawiamy poniżej:

Set-AdminAuditLogConfig -AdminAuditLogAgeLimit 60.00:00:00

 

Ilość dni definiujemy poprzez zapis: dd.hh:mm:ss czyli w powyższym przykładzie jest to 60 dni.

Continue reading

Exchange 2010 Administrator Audit Log – przeszukiwanie logów

Ostatnio opisywaliśmy jak włączyć i skonfigurować Administrator Audit Log w Microsoft Exchange 2010.

Exchange 2010 Administrator Audit Log – konfiguracja

 

Jak już będziemy logować operacje wykonywane przez administratorów Exchange, musimy od czasu do czasu przeglądać wpisy w logach.

 

Dostęp do logów możemy uzyskać za pomocą:

 • konsoli ECP 
 • poleceniem Search-AdminAuditLog oraz New-AdminAuditLogSearch

 

ECP przeglądanie logów:

Uruchamiamy konsolę ECP następnie logujemy się do niej i wybieramy kolejno:

 1. Mail > Options, wybieramy My Organization
 2. Następnie klikamy Reporting, klikamy na Auditing, i wybieramy Export Configuration Changes.
 3. Wpisujemy zakres dat jakie nas interesują w Start Date i End Date
 4. Następnie wpisujemy osobę do której powinien trafić email z raportem w postaci pliku .xml wybierając Select users to email the audit log to.
 5. Na koniec naciskamy Export.

Po pewnym czasie w wybranej skrzynce powinna pojawić się wiadomość email z raportem operacji administratorów.

Continue reading

Exchange 2010 Administrator Audit Log – konfiguracja

audit

W środowisku Microsoft Exchange 2010 administrowanym przez wiele osób, czasami dobrze jest wiedzieć co kto utworzył, zmodyfikował lub usunął.

Do takich zadań możemy wykorzystać Administrator Audit Log.

 

W przypadku Microsoft Exchange 2010, logi audytu operacji wykonywanych przez administratorów umieszczane były w skrzynce emailowej podawanej podczas konfiguracji Audytu.

 

Wraz z wprowadzeniem SP1 dla Microsoft Exchange 2010, system nie potrzebował już dedykowanej skrzynki emailowej, wszystkie logi audytu administratorów zapisywane są od tej pory w ukrytej skrzynce arbitration.

Aby sprawdzić czy w naszym środowisku Microsoft Exchange uruchomiony jest Audyt Administratorów wystarczy w EMS wpisać:

Get-AdminAuditLogConfig | FL

 

otrzymamy informacje o tym czy Audyt jest włączony, co jest audytowane, oraz przez jaki czas przetrzymywane są logi audytu jak poniżej:

Continue reading