Jak usunąć określone wiadomości z serwera Exchange 2010

 

Czasami administrator serwera Exchange musi usunąć określoną wiadomość która trafiła do skrzynek lub znajduje się w kolejkach serwera Exchange.

 

Usunięcie emaili ze skrzynek znajdujących się na Exchange 2010:

Aby miec możliwość usunięcia wiadomości znajdujących się w skrzynkach, musimy administratorowi nadać odpowiednią rolę w Exchange 2010 RBAC Mailbox Export Import Role.

Wiadomości ze skrzynek możemy usunąć za pomocą polecenia Search-Mailbox.

Konto użytkownika który będzie usuwał wiadomości ze skrzynek musi dodatkowo być:

 • administratorem serwera Exchange
 • należeć do grupy lokalnych administratorów serwera
 • posiadać pełne uprawnienia do skrzynek

 

Aby dodać rolę Mailbox Import Export dla użytkownika Admin wykonujemy:

New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User “Admin”

 

Czasami wymagane jest nadanie uprawnień Full Access do wszystkich skrzynek, co możemy wykonać jak poniżej:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Add-MailboxPermissions -User Admin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Po zakończeniu operacji usuwania poszukiwanego emaila należy cofnąć uprawnienia Full Access Admina do wszystkich skrzynek jak poniżej:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited |Remove-MailboxPermissions -User Admin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

 

Aby przeszukać wszystkie skrzynki na serwerze MBX1 w celu znalezienia wiadomości której temat zawiera słowo Important Message i skopiować wynik tego wyszukiwania do skrzynki SearchMailbox wykonujemy:

Get-Mailbox -Server  "MBX1" -ResultSize Unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery 'Subject:"*Important Message*" -targetmailbox "*SearchMailbox*" -targetfolder "*SearchFolder*" -logonly -loglevel full

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 problem z quota warning messages

 

W środowisku Microsoft Exchange 2010, Exchange wysyła wiadomości z informacją o przekroczeniu limitu quoty do właścicieli skrzynek jeżeli ich rozmiar przekroczy:

 • IssueWarningQuota – najniższy poziom quoty
 • ProhibitSendQuota – średni poziom quoty
 • ProhibitSendReceiveQuota – najwyższy poziom quoty

 

Limity Quot ustawiane mogą być na poziomie Mailbox Database lub na poziomie skrzynek.

Dla środowiska Microsoft Exchange możemy zdefiniować okno czasowe podczas, którego Exchange sprawdza skrzynki czy nie przekraczają limitów Quoty. W tym celu musimy ustawić QuotaNotificationSchedule dla Mailbox Database.

 

Jeżeli chcemy sprawdzić aktualne ustawienie QuotaNotificationSchedule możemy użyć Powershell-a jak poniżej:

Get-MailboxDatabase | select name, QuotaNotificationSchedule

Continue reading

Print Friendly

Microsoft Exchange 2010 queue eksport, ponowne wysłanie

Czasami w środowisku Microsoft Exchange mamy problem z serwerami transportowymi Hub Transport lub Edge Transport, wówczas na innych serwerach tworzą się kolejki z wiadomościami które nie mogą zostać przekazane dalej.

Po rozwiązaniu problemu który spowodował awarie serwera Exchange, kolejki te potrzebują kilku czasami nawet kilkudziesięciu minut do przekazania emaili dalej do innych serwerów.

Aby przyśpieszyć dostarczenie emaili możemy ręcznie wymusić ponowne przekazanie wiadomości znajdujących się w kolejkach jeżeli kolejki te nie są w stanie Suspended oraz znajdują się w:

 • mailbox Delivery queues lub Remote delivery queues ze statusem Retry
 • Unreachable queue
 • Poison queue

 

Do ręcznego wymuszenia przekazania wiadomości możemy wykorzystać poniższe metody:

 • za pomocą konsoli Exchange Management Shell użyć polecenia Retry-Queue z parametrem -Resubmit
 • wyeksportowanie wiadomości z kolejki do plików .eml i umieszczenie ich w folderze Replay directory (dla Exchange 2010 default location:
  C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles\Replay) w celu ponownego ich wysłania
 • uruchomienie narzędzia Queue Viewer lub użycie polecenia Resume-Message w celu wymuszenia wysłania wiadomości z kolejki Poison

 

Exchange 2010 eksport kopii wiadomości z kolejki:

Continue reading

Print Friendly

Shared Mailbox problem z emailami wysłanymi i usuniętymi

Większość z nas w swoich środowiskach Microsoft Exchange używa skrzynek typu Shared Mailbox lub nadaje uprawnienia użytkownikom do innych skrzynek. Najczęściej wtedy pojawia się problem z emailami wysyłanymi lub usuwanymi z „udostępnionej” skrzynki, które to domyślnie po wysłaniu lub usunięciu trafiają do folderów w osobistej skrzynce użytkownika.

Takie zachowanie programu Microsoft Outlook jest jak najbardziej normalne, niemniej jednak jest to niewygodne w przypadku gdy z udostępnionej skrzynki korzysta więcej niż jedna osoba.
Jeżeli do danej skrzynki nadamy dostęp wielu osobom wówczas wszyscy, którzy korzystają z tej skrzynki będą chcieli aby wiadomości wysłane za pomocą tej skrzynki trafiały do Elementów wysłanych udostępnionej skrzynki, a nie do ich osobistej skrzynki, to samo dotyczy usuwanych wiadomości.

 

Jak możemy przekierować elementy usunięte oraz wysłane z udostępnionej skrzynki ?

Aby zmienić domyślne zachowanie Microsoft Outlook po podłączeniu udostępnionej skrzynki możemy skorzystać z jednego poniższych dwóch rozwiązań:

 1. Używać Microsoft Outlook 2010 i dodać udostępnioną skrzynkę jako „równorzędną” do naszej osobistej skrzynki
 2. Zmienić odpowiednie wpisy w rejestrze systemu Windows które dotyczą Microsoft Outlook

 

1. Konfiguracja Microsoft Outlook 2010 dla udostępnionej skrzynki

W środowisku Microsoft Exchange 2010 jeżeli używamy Microsoft Outlook 2010, po nadaniu nam uprawnień do innej skrzynki, pojawi się ona automatycznie w naszym Outlooku. Sytuacja taka ma miejsce ponieważ wykonane zostanie Automapowanie skrzynki do których mamy uprawnienia.

Po automatycznym dodaniu (Automapping) skrzynki do Outlooka, wystąpi problem z wysyłaniem oraz usuwaniem emaili znajdujących się w udostępnionej skrzynce ponieważ wiadomości te po wysłaniu lub usunięciu będą przenoszone do folderów (elementy usunięte, elementy wysłane) osoby która te wiadomości usunęła lub wysłała.

Takie zachowanie Outlooka jest często niekorzystne, gdyż wprowadza dużo zamieszania.

Aby „zmusić” Microsoft Outlook 2010 to zachowywania wysłanych lub usuniętych emaili w udostępnionej skrzynce (Shared Mailbox), musimy dodać udostępnioną skrzynkę do Microsoft Outlook 2010 jako skrzynkę równorzędną, a nie automatycznie podłączoną.

W tym celu zamykamy Microsoft Outlook 2010, przechodzimy do Control Panel , Mail  następnie w okienku Mail Setup – Outlook wybieramy:

E-mail Accounts…

W okienku Account Settings wybieramy New…, i zaznaczamy:

Manually configure server settings or additional server types

  Continue reading

Print Friendly

Microsoft Outlook Auto-Mapping wyłączenie

W chwili kiedy firma Microsoft udostępniła Microsoft Exchange 2010 SP1 otrzymaliśmy również nową funkcję, która powodowała automatyczne podłączanie do Microsoft Outlook 2010 oraz 2007 skrzynek do których użytkownik posiadał uprawnienia Full Mailbox Access.

Problemem wówczas stało się mapowanie do Outlooka wszystkich skrzynek do których mieliśmy uprawnienia Full Mailbox Access co powodowało spowolnienie Outlooka.

Niestety wraz z udostępnieniem takie funkcjonalności firma Microsoft nie pomyślała o udostępnieniu również możliwości jej wyłączenia.

Taka możliwość pojawiła się dopiero w Microsoft Exchange 2010 SP2 gdzie możemy zablokować funkcję automapowania dla konkretnej skrzynki.

Jeżeli nadamy użytkownikowi uprawnienia Full Mailbox Access za pomocą Exchange Management Console, wówczas skrzynka do której ma on uprawnienia pojawi się automatycznie w jego Outlooku.

Aby zapobiec automatycznemu podpinaniu skrzynki, uprawnienia takie musimy nadać za pomocą poleceń Powershell w Exchange Management Shell tak jak jest to przedstawione poniżej:

Add-MailboxPermission -Identity JKowalski -User 'Nowak Adam' -AccessRight FullAccess -InheritanceType All -Automapping $false

Continue reading

Print Friendly

Disconnected Mailboxes jak je usunąć samemu

Jeżeli w Microsoft Exchange 2010 usuwamy skrzynki użytkowników poprzez wybranie Remove lub Disable, skrzynki wraz z zawartością nadal są przechowywane w bazie Exchange.

Różnica pomiędzy operacją Remove a Disable:

 • Disable – powoduje odłączenie skrzynki emailowej od konta użytkownika w Active Directory pozostawiając konto użytkownika włączone, skrzynka zaznaczana jest jako Disconnected, znika z książki adresowej i możemy ja ponownie podłączyć przechodząc w EMC do: Exchange Organization –> Recipient Configuration –> Disconnect Mailboxes
 • Remove – powoduje usunięcie konta użytkownika w Active Directory

Jeżeli chcemy wyświetlić listę skrzynek będących w stanie Disconnected znajdujących się w danej bazie wówczas korzystamy z polecenia:

Get-MailboxStatistics -Database "MailboxDatabase" | Where { $_.DisconnectDate -ne $null } | select DisplayName, DisconnectDate,TotalItemSize, TotalDeletedItemSize

Jeżeli natomiast chcemy wyświetlić wszystkie wyłączone skrzynki na serwerze:

Get-MailboxStatistics -Server MBXServer | where { $_.DisconnectDate -ne $null } | select DisplayName,DisconnectDate | sort DisconnectDate

Continue reading

Print Friendly

Microsoft Exchange 2010 zmniejszenie rozmiaru bazy

Jak wiadomo w Microsoft Exchange rozmiar bazy po usunięciu skrzynek nie zmniejsza się lecz pozostaje taki sam.
Powstaje natomiast w bazie „luka” tzw. White Space który informuje nas o ilości dostępnego miejsca, które może być wykorzystane bez potrzeby powiększenia rozmiaru pliku bazy .edb.
Dopiero po wypełnieniu White Space, dalszy przyrost rozmiaru skrzynek w bazie, spowoduje zwiększanie rozmiaru pliku .edb.

W przypadku baz Microsoft Exchange rozwiązanie takie jest kłopotliwe, ponieważ aby zmniejszyć rozmiar pliku .edb po usunięciu skrzynek z bazy przeważnie musimy użyć narzędzia  ESEUTIL za pomocą, którego wykonywaliśmy defragmentację bazy.
Operacja taka miała swoje wady, ponieważ niosła za sobą ryzyko uszkodzenia bazy, oraz na czas defragmentacji baza musiała być odmontowana co powodowało brak dostępu do skrzynek.
Czas defragmentacji jest dość długi, średnio 5-7GB defragmentowane jest w czasie 1h. Dlatego defragmentacja przeciętnej bazy trwała około 24h.

Aby zapewnić użytkownikom ciągłość dostępu do skrzynek podczas zmniejszania rozmiaru bazy, możemy w Microsoft Exchange 2010 utworzyć nową bazę, następnie przenieść wszystkie skrzynki ze zbyt dużej bazy do nowej bazy, po czym usunąć starą bazę.
Dzięki temu rozmiar nowej bazy będzie odpowiadał sumie rozmiarów znajdujących się w niej skrzynek, a wolne miejsce White Space zostanie wyeliminowane.
Dzięki temu możemy uzyskać znaczny spadek rozmiaru pliku .edb a co za tym idzie przyśpieszyć backup serwer Exchange.

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 SP2 RU1 RU2 RU3 CAS proxy problem

Exchange 2010 OWA

 

Podczas instalacji SP2 w organizacjach z duża ilością serwerów  CAS porozrzucanych  po różnych lokacjach , lub w środowisku mieszanym Exchange 2007 /2010 . Może wystąpić problem przy proxy-owaniu połączeń OWA pomiedzy CASami.

 

W przypadku gdy serwery Exchange 2010 z rolami CAS podniesiemy do SP2 i wykorzystujemy je do przekazywania połączeń  do serwerów z SP1 lub Exchange 2007 , może występic problem z  połączeniami OWA dla użytkowników ze skrzynkami obsługiwanymi przez serwery CAS ze starszymi wersjami.

w Logu aplikacyjnym znajdujemy błędy:

Event ID: 4999
Log Name: Application
Source: MSExchange Common
Task Category: General
Level: Error
Description: Watson report about to be sent for process id: 744, with parameters: E12, c-RTL-AMD64, 14.02.0283.003, OWA, M.E.Clients.Owa, M.E.C.O.C.ProxyUtilities.UpdateProxyUserContextIdFromResponse, M.E.C.O.Core.OwaAsyncOperationException, 413, 14.02.0283.003.

lub Continue reading

Print Friendly

Outlook cache mode i limit rozmiaru pliku .pst .ost

Dodając do programu Outlook skrzynkę pocztową z internetu lub z serwera Exchange w trybie buforowanym (cached mode), na dysku komputera tworzony jest plik .pst lub .ost w którym znajduje się zawartość skrzynki.

Każdy z tych plików ma określoną maksymalną wielkość jaka może być obsłużona przez program Microsoft Outlook. W zależności od wersji używanego Outlooka, maksymalna wielkość plików może być inna.
Jeżeli maksymalny limit zostanie osiągnięty wówczas pojawi się komunikat

„Mailbox has reached it’s quota limit”

Program Outlook przestanie zapisywać kolejne dane do pliku .pst lub .ost.

W poniższej tabeli przedstawione są limity plików jakie są obsługiwane w zależności od posiadanej wersji Outlook-a:

 

Outlook 2010

Name Type Valid Data Range Default
MaxLargeFileSize REG_DWORD 0x00000001 – 0x0000C800 0x0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSize REG_DWORD 0x00000000 – 0x0000BE00 0x0000BE00 48,640 (47.5 GB)
MaxFileSize REG_DWORD 0x001F4400 – 0x7C004400 0x7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSize REG_DWORD 0x00042400 – 0x7C004400 0x74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 nie wysyła wiadomości Out of Office

Problem z cyklu kuriozalnych awarii.
Exchange 2010 przestał generować odpowiedzi automatyczne (poza biurem) . W Outlooku 2010 nie pojawiały się również mail tipsy o nieobecności.
Nie było problemu z ustawieniem OOF poprzez Outlooka i OWA.
Pomocnym okazał się restart usługi Exchange Mailbox Assistants Services na serwerze mailboxowym.
Problem w zasadzie błahy , ale może komuś oszczedzi czas. Tym bardziej, że w googlach w przypadu podobnych problemów spotyka sie propozycje rekonfiguracji Autodiscover i EWSa.
Dlatego zanim zaczniemy od nowa konfigurować wszystkie ścieżki WebServices obsługiwane przez Exchange, najpierw spróbujmy zrestartować usługę Exchange Mailbox Assistants, być może dzięki temu zaoszczędzimy dużo czasu.

Rozwiązaniem dodatkowym może też być odmontowanie bazy i ponowne jej zamontowanie.

W przypadku środowiska DAG, wystarczy na chwilę zmienić aktywną bazę na inną umieszczoną na innym serwerze.

Print Friendly