Exchange 2010 MailboxPermission

 

Exchange 2010 MailboxPermission

Ostatnio pisaliśmy jak można dodać uprawnienia do skrzynki dla Exchange 2010.

Jak jednak sprawdzić jakie uprawnienia nadane są do skrzynki ?

Aby sprawdzić pojedyńczą skrzynkę wystarczy użyć polecenia Get-MailboxPermission

Niemniej jednak zostaniemy wówczas zasypani listą wszystkich uprawnień do skrzynki, łącznie z uprawnieniami dziedziczonymi oraz uprawnieniami właściciela skrzynki.

Aby uzyskać listę uprawnień nadanych do danej skrzynki z pominięciem uprawnień właściciela oraz dziedziczonych uprawnień:

Get-MailboxPermission JSmith | where {$_.user.ToString() -ne "NT AUTHORITY\SELF" -and $_.IsInherited -eq $false}

 

Aby wyświetlić uprawnienia dla wszystkich skrzynek znajdujących się na serwerze wykonujemy:

Continue reading

Exchange 2010 lista skrzynek z przypisanymi uprawnieniami Full Access lub Send As

 

W poprzednim poście Exchange 2010 nadawanie uprawnień do skrzynki  przedstawiliśmy jak nadać uprawnienia do skrzynki oraz do folderów znajdujących się w skrzynce..

Po pewnym czasie od nadania uprawnień do skrzynek, najczęściej zapominamy do jakich skrzynek uprawnienia zostały dodane, komu oraz jakie uprawnienia.

 

Exchange 2010 utworzenie listy skrzynek z przypisanymi uprawnieniami

 

Aby uzyskać listę wszystkich skrzynek znajdujących się na serwerze MX01 z przypisanymi uprawnieniami Full Access, które to uprawnienia nie są dziedziczone oraz z pominięciem właścicieli skrzynki musimy wykonać polecenie jak poniżej:

Get-Mailbox -Server “MX01” -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission | where {($_.AccessRights -eq “FullAccess”) -and ($_.IsInherited -eq $false) -and ($_.User.ToString -ne “NT AUTHORITY\SELF”)}

 

Oczywiście oprócz sprawdzenia uprawnień Full Access możemy rówież sprawadzić uprawnienia jak poniżej:

Continue reading

Exchange 2010 SP1 uprawnienia do folderów skrzynki

 

Czasami w środowisku Microsoft Exchange potrzebujemy nadać jakiemuś użytkownikowi uprawnienia do skrzynki innego użytkownika lub współdzielonej skrzynki.

Jeżeli potrzebujemy nadać uprawnienia Full Access możemy w tym celu użyć konsoli EMC (Exchange Management Console) lub możemy nadać uprawnienia za pomocą powershella jak poniżej:

Add-MailboxPermissions -Identity Mailbox1 -User JSmith -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

 

W tym przypadku użytkownikowi JSmith nadane zostały pełne uprawnienia do skrzynki Mailbox1

Co jednak gdy chcemy nadać uprawnienia tylko do określonego folderu w skrzynce a nie do całej skrzynki ?

W przypadku środowiska z Microsoft Exchange 2010 SP1 możemy takie uprawnienia nadać dla określonego folderu w skrzynce dla użytkownika lub grupy, (Add-MailboxFolderPermission), możemy je usunąć (Remove-MailboxFolderPermission) jak również możemy też zmienić istniejące uprawnienia (Set-MailboxFolderPermission).

Aby nadać użytkownikowi User1 uprawnienia do przeglądania folderu Inbox znajdującego się w skrzynce John Smith używamy polecenia jak poniżej:

Add-MailboxFolderPermission -identity j.smith@domain.com:\Inbox -User User1 -AccessRights ReadItems

 

Po nadaniu uprawnień do folderu Inbox możemy je również zweryfikować za pomocą polecenia Get-MailboxFolderPermission:

Get-MailboxFolderPermission -Identity j.smith@domain.com:\Inbox

Continue reading