Exchange Lista uprawnień do folderów skrzynki Get-MailboxFolderPermission skrypt

Jeżeli potrzebujecie szybko dowiedzieć się jakie uprawnienia nadane są do poszczególnych folderów oraz podfolderów skrzynki użytkownika możecie skorzystać ze skryptu który prezentujemy poniżej.

W skrypcie wykorzystane jest polecenie Get-MailboxFolderPermission w powiązaniu z Get-MailboxFolderStatistics.

Dzięki Get-MailboxFolderStatistics uzyskamy listę wszystkich folderów oraz podfolderów znajdujących się w skrzynce.
Następnie dzięki Get-MailboxFolderPermission uzyskamy informacje na temat uprawnień przypisanych do danego folderu.

$MBXFolders = @()
$MBXFoldersCorr = New-Object System.Collections.ArrayList
$Permissions = @()
$MBX_tocheck = "JSmith"
$MBXFolders = Get-MailboxFolderStatistics $MBX_tocheck | select folderpath
foreach ($item in $MBXFolders) {
 $temp = $item.FolderPath
 $temp = $Temp.Replace("/","\")
 $MBXFoldersCorr.Add($temp) | out-null
}
foreach ($item in $MBXFoldersCorr) {
Try {
 $MailboxFolder = $MBX_tocheck + ":" + $item
 $Permissions += $(Get-MailboxFolderPermission $MailboxFolder -ErrorAction Stop | Select-Object FolderName,User,AccessRights)
 }
Catch {
 $ReturnedObj = New-Object PSObject
 $ReturnedObj | Add-Member NoteProperty -Name "FolderName" -Value $item
 $ReturnedObj | Add-Member NoteProperty -Name "User" -Value "*Not Applicable*"
 $ReturnedObj | Add-Member NoteProperty -Name "AccessRights" -Value "*Not Applicable*"
 $Permissions += $ReturnedObj
 Continue
 }
}
$Permissions | Sort-Object FolderName,User | Format-Table

 

Skrzynkę która chcecie sprawdzić musicie podać w zmiennej $MBX_tocheck.

Jako wynik działania skryptu otrzymacie liste z trzema kolumnami w których znajdziecieFolderName, User and AccessRights (uprawnienia).

 

 

Exchange 2010 MailboxPermission

 

Exchange 2010 MailboxPermission

Ostatnio pisaliśmy jak można dodać uprawnienia do skrzynki dla Exchange 2010.

Jak jednak sprawdzić jakie uprawnienia nadane są do skrzynki ?

Aby sprawdzić pojedyńczą skrzynkę wystarczy użyć polecenia Get-MailboxPermission

Niemniej jednak zostaniemy wówczas zasypani listą wszystkich uprawnień do skrzynki, łącznie z uprawnieniami dziedziczonymi oraz uprawnieniami właściciela skrzynki.

Aby uzyskać listę uprawnień nadanych do danej skrzynki z pominięciem uprawnień właściciela oraz dziedziczonych uprawnień:

Get-MailboxPermission JSmith | where {$_.user.ToString() -ne "NT AUTHORITY\SELF" -and $_.IsInherited -eq $false}

 

Aby wyświetlić uprawnienia dla wszystkich skrzynek znajdujących się na serwerze wykonujemy:

Continue reading