Exchange 2010 lista skrzynek na które dawno nikt się nie logował

Poniżej prezentujemy krótki skrypt, który zwróci listę skrzynek na które dawno nikt się nie logował.

Datę dla której chcecie znaleźć skrzynki możecie określić za pomocą zmiennej $Days.
Domyślnie jest to 90 dni, czyli zwrócone zostaną wszystkie skrzynki na których ostatnie logowanie nastąpiło dawniej niż 90 dni temu.

 

Function New-Array {,$args}
$Report = New-Array

$days = "90"

$date_last = (Get-Date).AddDays(-$days) 
$mailboxes = Get-Mailbox -server mxmbx01 -ResultSize unlimited

foreach($mailbox in $mailboxes) 
{ 
  $mbx_DN = $mailbox.DistinguishedName 
  $email = $mailbox.PrimarySmtpAddress.toString()
  $Stat = Get-MailboxStatistics -Identity $mbx_DN | Where-Object {$_.lastLogonTime -lt $date_last} | Select-Object DisplayName, totalitemsize,LastLogonTime

 if ($Stat){
  $tmp = New-Object System.Object
  $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name DisplayName -value $($stat.DisplayName)
  $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name Email -value $email
  $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name TotalSize_MB -value $($stat.TotalitemSize.value.ToMB())
  $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name LastLogon -value $($stat.LastLogonTime)
  $Report += $tmp
 }
}
$Report | Export-Csv D:\Scripts\lastlogon_report.csv

 

Jako wynik działania skryptu otrzymacie plik .csv z wpisanymi DisplayName, adres email, TotalSize w MB, oraz czas ostatniego logowania do skrzynki.

 

 

Exchange 2010 data ostatniego dostępu do skrzynki

 

Czasami potrzebujemy się dowiedzieć kiedy ostatnio ktoś logował się do swojej skrzynki.
Jak to zrobić ?
Odpowiedź jest z pozoru prosta, wystarczy użyć polecenie Get-MailboxStatistics

Aby wyświetlić czas ostatniego logowania do skrzynki wystarczy wpisać w EMS:

Get-MailboxStatistics JSmith | select DisplayName, LastLogonTime

 

W przypadku skrzynek współdzielonych dobrze jest również wyświetlić konto za pomocą którego nastąpiło logowanie do skrzynki:

Get-MailboxStatistics JSmith | select DisplayName, LastLogonTime, LastLoggedOnUserAccount

 

Jeżeli chcemy wyświetlić informacje dla wszystkich skrzynek znajdujących się na danym serwerze lub w danej bazie łączymy powyższe polecenie z Get-Mailbox którego wynik przekierowujemy do Get-MailboxStatistics.

Continue reading